Fuldauerstichting; Helpt Hengelo Helpen

Criteria

Criteria voor toekenning van financiële ondersteuning

1. Innovatie 
Bij de beoordeling van aanvragen is het belangrijk om vast te stellen of het een nieuw initiatief is. Draagt het initiatief bij tot een nieuwe aanpak van een probleem. Wordt er een nieuwe activiteit toegevoegd aan de reeds bestaande activiteiten in Hengelo?

2. Bestaand activiteit
Bij een bestaande activiteit waarbij door een terugtrekkende overheid de activiteit in haar voortbestaan wordt bedreigd dan wel gestaakt moet worden is het van belang om vast te stellen in welke mate deze activiteit haar waarde voor de samenleving heeft bewezen.

3. Meervoudige problematiek/horizontale samenwerking tussen maatschappelijke sectoren 
Vaak is er sprake van een meervoudige problematiek. Problemen worden dan beter opgelost als er samenwerking tussen maatschappelijke sectoren plaatsvindt. Ook kunnen door één initiatief meerdere problemen uit diverse sectoren tegelijkertijd worden aangepakt. Vastgesteld moet worden in welke mate daarvan sprake is.

4.Soort financiële ondersteuning (schenking, lening, voorfinanciering, borgstelling) 
Bepaald moet worden hoe financiële ondersteuning het beste gegeven kan worden.

5.Draagvlak 
Belangrijk is dat het initiatief draagvlak in de samenleving heeft. Vastgesteld moet worden of er meerdere partijen een (financiële) bijdrage leveren.

6.Structurele exploitatie 
Nagegaan moet worden of na de opstartfase van een nieuw initiatief er uitzicht is op structurele sluitende exploitatie en voor welke periode de aanvrager een bijdrage aanvraagt. Het voortbestaan van het initiatief na de startfase mag niet afhankelijk zijn van de bijdrage van de Fuldauerstichting.

7.Rendement financieel /maatschappelijk rendement 
Bij leningen moet worden bepaald of en in welke mate afgeweken kan worden van een marktconforme rente. Bij afwijking van een marktconform rendement moet het minder financieel rendement gecompenseerd worden door het beoogde maatschappelijke rendement.

8.Vliegwielfunctie 
De Fuldauerstichting wil uitdrukkelijk een launching partner voor nieuwe initiatieven zijn. Door het leveren van een bijdrage streeft de Fuldauerstichting er naar om samen met de initiatiefnemers andere partijen over de “streep” te trekken.

9.Betrouwbaarheid /doelstelling aanvrager 
Vastgesteld moet worden dat de initiatiefnemers en het initiatief geen imagoschade voor de Fuldauerstichting kunnen veroorzaken. Initiatieven dienen te voldoen aan het algemeen belang en de doelstelling van de stichting. Deze is echter zeer ruim geformuleerd en maakt innovatieve initiatieven mogelijk. Het is aan het bestuur om te beoordelen in hoeverre een initiatief betrouwbaar wordt geacht dan wel de doelstelling als passend binnen de stichting wordt geacht.

10. Wordt Hengelo er beter en aantrekkelijker door? 
Beoordeeld moet worden of door een bestaande activiteit of evenement een bijdrage levert aan de aantrekkelijkheid van Hengelo voor haar inwoners of bezoekers. Bij een positieve beoordeling is financiële ondersteuning mogelijk.

11.Commerciële initiatieven 
Commerciële initiatieven komen niet voor ondersteuning in aanmerking.

12. Subsidie van de overheid/vergoeding door verzekeraars 
Voordat een aanvraag bij de Fuldauerstichting succesvol kan ingediend worden, dient vastgesteld te worden, dat het initiatief niet of slechts gedeeltelijk gefinancierd kan worden door de diverse overheden dan wel verzekeraars.

13. Werkgebied 
Het werkgebied van de stichting is hoofdzakelijk de gemeente Hengelo. Een activiteit in de regio kan financiële ondersteuning krijgen als deze activiteit voorziet in een behoefte van Hengelose burgers, welke nog niet vervuld is.

De criteria kunt u ook hier als pdf downloaden